Upozornenie pre užívateľov

 

Na základe nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len "AZ"), konkrétne § 118 ods. 2,3,4 a patrí nositeľom práv k audiovizuálnemu dielu (autorom a výkonným umelcom), ktorých práva vykonáva výrobca audiovizuálneho diela, ako aj výrobcovi audiovizuálneho záznamu v zmysle ust. § 86 ods. 1,2,4 AZ za každé použitie audiovizuálneho diela resp. Audiovizuálneho záznamu verejným prenosom na verejných podujatiach prostredníctvom technického zariadenia odmena resp. primeraná odmena.

Tieto majetkové práva garantujú vyššie uvedeným subjektom aj európske smernice a medzinárodné zmluvy a dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Povinnosť vysporiadania nárokov oprávnených subjektov vyplýva usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia (filmové a iné audiovizuálne predstavenie, festivaly, atď.) aj z ust. § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V zmysle hore uvedeného je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje audiovizuálna produkcia, povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom audiovizuálnych záznamov.

Usporiadatelia verejných podujatí, na ktorých sa uvádzajú audiovizuálne diela, sú povinní vysporiadať nároky nositeľov práv k audiovizuálnym dielam a výrobcov audiovizuálnych záznamov. Jedná sa pritom o použitie audiovizuálnych diel najmä v týchto oblastiach verejných podujatí a zároveň sa táto povinnosť týka v prípade použitia audiovizuálnych diel prevádzkovateľov nasledujúcich zariadení: hotely, kaviarne, bary, pivárne, reštaurácie a ostatné stravovacie zariadenia, obchodné domy, obchodné predajne, autosalóny, športové štadióny, plavárne, aerolínie, tanečné školy, fitnes centrá a telocvične, kiná, čakárne, herne, kasína a pod.

Nakoľko sa jedná o oblasti, v ktorých je problematické vysporiadanie nárokov nositeľov práv k audiovizuálnym dielam a výrobcov audiovizuálnych záznamov priamo samotným prevádzkovateľom verejného podujatia, na území Slovenskej republiky uvedené odmeny pre slovenské a zahraničné oprávnené subjekty vyberá a rozdeľuje Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), organizácia kolektívnej správy práv, ktorá má udelené oprávnenie od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na výkon kolektívnej správy práv viažucich sa k audiovizuálnemu dielu a práv výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.

Kolektívnu správu práv vykonáva SAPA v zmysle oprávnenia MK SR 1778/2016-232/8318.

Nakoľko nie sú právnym predpisom vydané záväzné tarify na vyberanie odmien a primeraných odmien, SAPA ich pre oprávnené subjekty vyberá na základe uzatvorených zmlúv s používateľmi paušálnymi ročnými odmenami a na základe Sadzobníka schváleného Valným zhromaždením SAPA.

Upozornenie:
Používateľ, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona môže byť postihnutý:
1/ v správnom konaní za priestupok podľa ust. § 32 zákona č. 372/1990 Zb.
2/ v trestnom konaní za trestný čin podľa ust. § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.