Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení a iných prevádzok, v ktorých dochádza k technickému predvedeniu alebo k verejnému prenosu.

SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii vykonáva podľa Autorského zákona a na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry SR kolektívnu správu práv v týchto odboroch:

- použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme technického predvedenia;

- použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti iným spôsobom verejného prenosu;

- použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme technického predvedenia;

- výber primeranej odmeny za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.

V zmysle § 19 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 písm. f) bod 2. a 3. Autorského zákona, audiovizuálne dielo je možné použiť verejným vykonaním (t.j. technickým predvedením) a verejným prenosom iba so súhlasom autora audiovizuálneho diela a za dané použitie audiovizuálneho diela má autor právo na odmenu. Podľa § 86 Autorského zákona, majetkové práva autorov audiovizuálneho diela vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, vrátane udeľovania súhlasu na použitie audiovizuálneho diela technickým predvedením ako aj verejným prenosom.

V zmysle § 118 ods. 3 písm. c) Autorského zákona, na použitie audiovizuálneho záznamu technickým predvedením udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas a za toto použitie má právo na odmenu. V zmysle § 119 Autorského zákona, výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.

Na základe ustanovení Autorského zákona je každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia alebo inej prevádzky, ktorý má na izbách alebo v priestoroch prevádzky TV prijímač, povinný požiadať SAPA o udelenie licencie na použitie predmetov ochrany technickým predvedením a verejným prenosom a uhradiť SAPA odmenu a primeranú odmenu (ďalej spolu len „odmena") za použitie audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov .

Sadzby odmien sa stanovujú na jeden kalendárny rok a sú uvedené v Sadzobníku odmien.

Každý prevádzkovateľ ako používateľ predmetov ochrany (audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam) verejným prenosom a technickým predvedením prostredníctvom TV prijímača je povinný uzatvoriť so SAPA Hromadnú licenčnú zmluvu. 

Prevádzkovateľ v zmluve vyplní údaje, ktoré sú označené žltou farbou. Následne zmluvu vytlačí v 2 vyhotoveniach, podpíše a pošle na adresu SAPA – Mliekarenská 11, 821 09 Bratislava alebo mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . SAPA v zmluve doplní údaje o odmene, zmluvu podpíše a jedno vyhotovenie zašle späť prevádzkovateľovi.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Sadzobník SAPA platný od 1.1.2022 do 31.12.2023

Sadzobník SAPA platný od 1.1.2024

Hromadná licenčná zmluva