Aktivity

Základnými aktivitami OZ SAPA, ktoré nadobudli konkrétne obrysy a synergické efekty okamžite po jej vzniku súviseli s koncepciami podpory a rozvoja kinematografického a audiovizuálneho prostredia na Slovensku. A boli to najmä:

 1. Iniciovanie a spolupráca pri príprave a realizácii systémových zmien v oblasti spolufinancovania pôvodnej slovenskej audiovizuálnej tvorby. Najdôležitejšia v tejto oblasti bola spolupráca s Ministerstvom kultúry SR pri príprave Zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý v roku 2002 bol schválený Ministerstvom kultúry, vládou i parlamentom, avšak nebol podpísaný vtedajším prezidentom Slovenskej republiky.
 2. V rokoch 2002-2004 sa, žiaľ, nepodarilo presadiť opätovné prerokovanie tohto zákona príslušnými štátnymi inštitúciami, ani jeho novelizáciu či kreovanie nového zákona napriek rôznym iniciatívam jednotlivých členov SAPA. Bolo však evidentné, že v budúcnosti nie je možné, aby sa Slovenská republika stala rovnocenným partnerom v oblasti audiovízie v spoločenstve krajín Európskej únie bez toho, aby takýto zákon presadila a vytvorila zdroje financovania porovnateľné s ostatnými krajinami únie.
 3. Počas spolupráca pri tvorbe novely Zákona o Slovenskej televízii sa podarilo pripraviť niekoľko variantov zákona, ktoré by umožnili významným spôsobom rozšíriť spoluprácu v oblasti tvorby pôvodných audiovizuálnych programov s verejnoprávnou televíziou aspoň v čiastočne porovnateľných podmienkach ako je to v iných krajinách Európskej únie. Napriek vynaloženého úsiliu však parlamentom schválená novela o Slovenskej televízii zásadné zmeny súvisiace s podporou pôvodnej tvorby napokon neobsahovala.
 4. Iniciovanie spolupráce a spolupráca s Českým filmovým centrom, následne s APA (Asociáciou producentov v audiovízii v Čechách) a Niezalezna Fundacja Filmowa (Nadáciou pre nezávislý film Poľska). Výsledok bola prvá neobyčajne úspešná realizácia spoločnej prezentácie stredoeurópskych krajín počas medzinárodného festivalu v Cannes v roku 2004 a 2005 (poľsko-česko-slovenský pavilón v rámci Marché du Film Cannes).

  Tento projekt nielen SAPA iniciovala a realizovala, ale aj spolufinancovala, a to v prvých dvoch edícia majoritne za Slovensku stranu.

  Z logiky konceptu tohto projektu majoritnú pozíciu hlavného spoluorganizátora a slovenského finančného partnera po roku 2006 prevzal Slovenský filmový ústav, ale SAPA zostáva až podnes jeden z jeho základných slovenských partnerov a spoluorganizátorov najmä podporou účasti slovenských nezávislých producentov a prezentácie ich projektov v Cannes.

 5. Spolupráca pri príprave a realizácii spoločnej prezentácie piatich krajín (okrem troch pôvodných organizátorov z projektu pre Marché du film v Cannes sa pristúpili k spolupráci maďarská a slovinská strana) na filmovom trhu EFM počas IFF Berlín 2006.
 6. SAPA iniciovala aj spoluprácu s rakúskymi partnermi smerom k rokovaniam o vytvorení systému podpory spoločných audiovizuálnych projektov, ich vývoja, produkciea distribúcie v strednej Európe tak, aby sa moholv strednodobom časovom horizonte stať podobne účinným nástrojom spolupráce, ako je tomu v piatich európskych severských krajínvďaka už po dlhé roky fungujúcom systéme spolupráce zastrešených Nordic Fondom.

  Hoci tento projekt pôsobí ešte stále skôr ako utopická vízia, než koncepcia, existuje niekoľko riešení, ktoré sa opierajú o už funkčný projekt Vyšehradského fondu.

  Je však zrejmé, že len politická vôľa môže zmeniť túto víziu v budúcnosti na skutočnosť.

 7. V roku 2005 podpísala SAPA dohodu o spolupráci so SFTA o spolupráci pri udeľovaní výročných národných cien SLNKO V SIETI, ktorú považujeme za základ širšej spolupráce s touto asociáciou tvorcov audiovizuálnych diel aj v budúcnosti.

  Tento projekt považujeme za zásadný aj pre budúcnosť odhliadnuc od foriem participácie SAPA na jej organizácii a priebehu

 8. V roku 2007 sa podarilo presadiť koncepčnú novelizáciu známych predstáv SAPA o modely Audiovizuálneho fondu a v spolupráci s MK SR, ako i s ďalšími partnermi v tejto oblasti vytvoriť konkrétne podobu nového zákona.
 9. Pracovné skupiny iniciované SAPA po roku 2007 pripravili niekoľko ďalších projektov, ktoré v budúcnosti budú jednak rozširovať a cielene podporovať aktivity zohľadňujúce fakt, že v drvivej väčšine audiovizuálnych projektov je ich iniciátor i realizátor producent - výrobca audiovizuálneho diela. Samozrejme, niekedy stelesnený v jednej osobe s autorom, režisérom, či iným nezávislým tvorcom. Táto podpora bude smerovať najmä k tým producentským subjektom, ktorých ambície sú spojené s rozširovaním priestoru pre slovenskú tvorbu aj v zahraničí.
 10. V roku 2008 sa podarilo pripraviť a presadiť definitívnu verziu návrhu zákona o funkčnom modely Audiovizuálneho fondu tak, že ho akceptovalo nielen MK SR a vláda Slovenskej republiky, ale ako jeden z mála zákonov v tomto období bol prijatý v parlamente konsenzom koaličných i opozičných strán. Zákon č. 516/2008 Z.z. z 5.11.08 o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 1.1.2009, podpísal prezident 2.12.2008.

  Tak Slovenská republika urobila ďalší krok k tomu, aby sa stala rovnocenným partnerom v oblasti audiovízie v spoločenstve krajín Európskej únie aspoň pokiaľ ide o základný a principiálny pilier systému podpory a rozvoja kinematografickej kultúry a priemyslu.

 11. V roku 2010 SAPA iniciovala, pripravila, financovala a realizovala mimoriadne úspešné TRI DNI PRE SLOVENSKÝ FILM, projekt podporujúci predovšetkým promotion, ale aj predaj licenciikonkrétnych slovenských filmov a sprostredkujúci ich ponuku zahraničným distribútorom.
 12. SAPA patrila aj k iniciátorom koncepcie druhého piliera spolufinancovania slovenskej nezávislej kinematografickej a audiovizuálnej tvorby prostredníctvom Zmluvy medzi MK SR a STV (neskôr RTVS).

  Dôvody, pre ktoré toto riešenie zatiaľ prinieslo len veľmi limitované výsledky však už SAPA ovplyvniť zatiaľ nemohla.

 13. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde z roku 2013, umožňujúca podporu realizácie audiovizuálnych projektov formou finančných stimulov bola po rokovaniach medzi vedením MK SR, AVF a SAPA upravená tak, aby priniesla reálnejšie možnosti slovenským nezávislým producentom využívať v najbližších rokoch aj tento zdroj.
 14. V súčasnosti SAPA vyvíja niekoľko ďalších projektov, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o zmenu súčasného stavu distribúcie slovenských filmov na Slovensku, podpory ich prezentácie a reflexie.

  Základnou metódou aj v týchto prípadoch je a bude spolupráca s čo najširším spektrom ostatných subjektov pôsobiacich a rozhodujúcich v tejto oblasti.