Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení

Poučenie k uzatvoreniu Hromadnej licenčnej zmluvy o podmienkach používania audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov verejným prenosom a technickým predvedením

Organizácia kolektívnej správy práv SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii vykonáva v zmysle ust. § 145 ods. 2 písm. e) bod 2. a písm. f) bod. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona a na základe oprávnenia č. k. MK1778/2016-232/10418 zo dňa 18.8.2016 udeleného Ministerstvom kultúry SR kolektívnu správu práv v týchto odboroch:

- použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme technického predvedenia;
- použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti iným spôsobom verejného prenosu;
- použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme technického predvedenia;
- výber primeranej odmeny za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.

V zmysle § 19 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 písm. f) bod 2. A 3. Autorského zákona, audiovizuálne dielo je možné použiť verejným vykonaním (t.j. technickým predvedením) a verejným prenosom iba so súhlasom autora audiovizuálneho diela a za dané použitie audiovizuálneho diela má autor právo na odmenu. Podľa ust. § 86 Autorského zákona, majetkové práva autorov audiovizuálneho diela vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, vrátane udeľovania súhlasu na použitie audiovizuálneho diela technickým predvedením ako aj verejným prenosom.
V zmysle § 118 ods. 3 písm. c) Autorského zákona, na použitie audiovizuálneho záznamu technickým predvedením udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas a za toto použitie má právo na odmenu. V zmysle § 119 Autorského zákona, výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.

Na základe príslušných ustanovení Autorského zákona je každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý má vo svojom zariadení (na izbách a v spoločných priestoroch) zvukovo-obrazové prijímače ako používateľ audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov povinný požiadať SAPA o udelenie licencie na použitie daných predmetov ochrany technickým predvedením a verejným prenosom a je povinný uhradiť SAPA odmenu a primeranú odmenu (ďalej spolu len „odmena") za použitie audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov.

Sadzby odmien za jeden kalendárny rok sú uvedené v Sadzobníku odmien za použitie audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov technickým predvedením a verejným prenosom.

Pri výpočte výšky odmeny sa vychádza z druhu ubytovacieho zariadenia, počtu izieb daného zariadenia a výšky vyťaženosti ubytovacieho zariadenia v % za predchádzajúci kalendárny rok. Celková výška odmeny za počet izieb ubytovacieho zariadenia bude v percentuálnej výške vyťaženosti ubytovacieho zariadenia.

K tejto výške odmeny za pripočíta výška odmeny za spoločné priestory daného ubytovacieho zariadenia, pri ktorých sa berie do úvahy ich rozloha v m2.

Celková výška odmeny bude súčtom odmeny za izby v ubytovacom zariadení a odmeny za spoločné priestory ubytovacieho zariadenia. Z celkovej odmeny môže byť používateľovi v zmysle Sadzobníka poskytnutá zľava.
Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného kalendárneho roka resp. od začatia poskytovania ubytovacích služieb. 

Na každé ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkuje daný používateľ, sa uzatvára osobitná zmluva, t.j. pokiaľ používateľ prevádzkuje viacero ubytovacích zariadení, musí vyplniť zmluvu za každú prevádzku zvlášť.


Uzatvorenie zmluvy

Každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ako používateľ predmetov ochrany zastupovaných SAPA (audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam) verejným prenosom a technickým predvedením je povinný uzatvoriť so SAPA Hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach používania audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov verejným prenosom a technickým predvedením.

Zmluva je uverejnená tu.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v zmluve vyplní údaje, ktoré sú označené žltou farbou. Následne zmluvu vytlačí v 2 vyhotoveniach, podpíše a pošle na adresu SAPA – Mliekarenská 11, 821 09 Bratislava. SAPA v zmluve doplní údaje o odmene, zmluvu podpíše a jedno vyhotovenie zašle späť prevádzkovateľovi. Ten následne do 14 dní uhradí odmenu na účet SAPA.

Na každé ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkuje daný používateľ, sa uzatvára osobitná zmluva, t.j. pokiaľ používateľ prevádzkuje viacero ubytovacích zariadení, musí vyplniť zmluvu za každú prevádzku zvlášť.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Sadzobník

Zmluva

Upozornenie pre užívateľov

Na základe nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len "AZ"), konkrétne § 118 ods. 2,3,4 a patrí nositeľom práv k audiovizuálnemu dielu (autorom a výkonným umelcom), ktorých práva vykonáva výrobca audiovizuálneho diela, ako aj výrobcovi audiovizuálneho záznamu v zmysle ust. § 86 ods. 1,2,4 AZ za každé použitie audiovizuálneho diela resp. Audiovizuálneho záznamu verejným prenosom na verejných podujatiach prostredníctvom technického zariadenia odmena resp. primeraná odmena.

Tieto majetkové práva garantujú vyššie uvedeným subjektom aj európske smernice a medzinárodné zmluvy a dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Povinnosť vysporiadania nárokov oprávnených subjektov vyplýva usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia (filmové a iné audiovizuálne predstavenie, festivaly, atď.) aj z ust. § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V zmysle hore uvedeného je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje audiovizuálna produkcia, povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom audiovizuálnych záznamov.

Usporiadatelia verejných podujatí, na ktorých sa uvádzajú audiovizuálne diela, sú povinní vysporiadať nároky nositeľov práv k audiovizuálnym dielam a výrobcov audiovizuálnych záznamov. Jedná sa pritom o použitie audiovizuálnych diel najmä v týchto oblastiach verejných podujatí a zároveň sa táto povinnosť týka v prípade použitia audiovizuálnych diel prevádzkovateľov nasledujúcich zariadení: hotely, kaviarne, bary, pivárne, reštaurácie a ostatné stravovacie zariadenia, obchodné domy, obchodné predajne, autosalóny, športové štadióny, plavárne, aerolínie, tanečné školy, fitnes centrá a telocvične, kiná, čakárne, herne, kasína a pod.

Nakoľko sa jedná o oblasti, v ktorých je problematické vysporiadanie nárokov nositeľov práv k audiovizuálnym dielam a výrobcov audiovizuálnych záznamov priamo samotným prevádzkovateľom verejného podujatia, na území Slovenskej republiky uvedené odmeny pre slovenské a zahraničné oprávnené subjekty vyberá a rozdeľuje Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), organizácia kolektívnej správy práv, ktorá má udelené oprávnenie od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na výkon kolektívnej správy práv viažucich sa k audiovizuálnemu dielu a práv výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.

Kolektívnu správu práv vykonáva SAPA v zmysle oprávnenia MK SR 1778/2016-232/8318.

Nakoľko nie sú právnym predpisom vydané záväzné tarify na vyberanie odmien a primeraných odmien, SAPA ich pre oprávnené subjekty vyberá na základe uzatvorených zmlúv s používateľmi paušálnymi ročnými odmenami a na základe Sadzobníka schváleného Valným zhromaždením SAPA.

Upozornenie:
Používateľ, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona môže byť postihnutý:
1/ v správnom konaní za priestupok podľa ust. § 32 zákona č. 372/1990 Zb.
2/ v trestnom konaní za trestný čin podľa ust. § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.