OKS SAPA

OKS SAPA združuje výrobcov slovenských audiovizuálnych diel (filmových producentov) alebo správcov práv, to znamená majiteľov alebo správcov copyrightov takmer 90% všetkých filmov vyrobených na Slovensku najmä pre distribúciu v kinách od r. 1921 až podnes.

Základné ciele OKS SAPA sú:
- ochrana slovenských a zahraničných producentov a ich práv na Slovensku na základe oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv,
- spolupráca s európskymi organizáciami kolektívnej správy práv ako AGICOA, EUROCOPYA, EGEDA, SUISSIMAGE, SUISSPERFORM, PROCIREP, V.A.M., PROCIBEL, FILMCOPI, FRF VIDEO, INTERGRAM, GEDIPE, SEKAM Video, ZAPA a ďalšími z celého sveta s rovnakými alebo príbuznými cieľmi.

OKS SAPA realizuje svoje poslanie a ciele najmä tým, že:
- vykonáva kolektívnu správu práv výrobcov audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel resp. nositeľov práv k audiovizuálnym záznamom a audiovizuálnym dielam na území Slovenskej republiky v zmysle platných právnych predpisov SR a medzinárodných zmlúv,
- vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny, primerané odmeny a náhrady odmien výrobcom audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel resp. nositeľom práv, ktoré im prináležia podľa platných autorsko-právnych predpisov a zmlúv,
- poskytuje ochranu výrobcom audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel resp. nositeľom práv podľa zmlúv o zastupovaní uzatvorených so SAPA; zmluvy o zastupovaní uzatvára za rovnakých podmienok bez ohľadu na členstvo,
- uzatvára zmluvy s používateľmi audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel, predmetom ktorých je použitie audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky a za toto používanie vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny alebo primerané odmeny výrobcom audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel resp. nositeľom práv,
- zabezpečuje ochranu zverených práv v zahraničí uzatváraním zmlúv o vzájomnej ochrane práv výrobcov audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel resp. nositeľov práv s obdobnými ochrannými spoločnosťami,
- predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a ďalším orgánom a inštitúciám návrhy na riešenie a opatrenia v oblasti ochrany práv výrobcov audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel, vyplývajúce z Autorského zákona a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti ochrany práv výrobcov audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel,
- v záujme plnenia svojho poslania, úloh a cieľov týkajúcich sa ďalších aktivít SAPA spolupracuje s organizáciami kolektívnej správy práv výrobcov audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov, autorov a výkonných umelcov na Slovensku i v zahraničí.