O nás

Zakladajúci členovia združenia sa 7.11.2000 dohodli na spoločných cieľoch a znení Stanov. Jedným zo základných cieľov bol vznik podmienok pre výkon kolektívnej správy práv pre výrobcov audiovizuálnych diel a výrobcov zvukovo-obrazových záznamov (dnes výrobcov audiovizuálnych záznamov) teda filmových a audiovizuálnych producentov, majiteľov a vykonávateľov správy copyrightov na území Slovenskej republiky v zmysle platných autorsko-právnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Okrem zastupovania a obhajovania práv slovenských producentských subjektov a kontaktov so zahraničnými partnermi, ktorých diela sa šírili (napr. káblovou retransmisiou) bez akejkoľvek odmeny garantovanej platným autorským zákonom, k tomuto rozhodnutiu veľkou mierou prispel fakt, že v uvedenom období neexistovala funkčná organizácia kolektívnej správy uvedených práv. Spoločnosť SLOVGRAM síce získala oprávnenie v podobnom znení, ale tieto činnosti nevykonávala, nebolo to teda funkčné oprávnenie a SLOVGRAM preukázateľne nezastupoval nikdy žiadnych slovenských alebo zahraničných producentov (okrem výrobcov hudobných audiovizuálnych záznamov – klipov) s konkrétnym repertoárom.

SAPA požiadala o uvedené oprávnenie/licenciu dňa 11.7.2001 a získala Oprávnenie č.1/2001 (právoplatnosť nadobudlo dňa 1.10.2001) na výkon kolektívnej správy práv v zmysle Autorského zákona č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z.z. na území Slovenskej republiky.

Toto Oprávnenie umožnilo zahájiť budovanie prvej organizácie kolektívnej správ výrobcov zvukovo-obrazových záznamov audiovizuálnych diel na Slovensku po prvýkrát v histórii slovenskej audiovizuálnej tvorby.

Po rôznych veselých, smutných, smiešnych, strastiplných i osvietených peripetiách a rozhodnutiach na konci roku 2013 získala SAPA rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Oprávnenie č. 1/2013 na výkon kolektívnej správy audiovizuálnych diel.

V Auguste 2016 získala SAPA aktuálne Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv k audiovizuálnemu dielu a audiovizuálnemu záznamu vo viacerých odboroch kolektívnej správy práv, ktoré jej umožňuje realizovať výkon kolektívnej správy v tejto oblasti tak, ako je zvykom v krajinách Európskej Únie, s ktorými SAPA už roky nielen spolupracuje, ale je riadnym alebo zakladajúcim členom všetkých relevantných organizácii spravujúcich práva výrobcov audiovizuálnych diel v celej Európe.

A pravdaže, SAPA je dnes členom medzinárodných organizácii kolektívnej správy vykonávajúcich kolektívnu správu práv na všetkých kontinentoch.