Program

2016

 1. Rokovania o spoločnom výbere náhrad odmien pre slovenských a zahraničných producentov v oblasti káblovej retransmisie v oblasti Private copying
 2. Aplikácia Autorského zákona do činnosti SAPA
 3. Reorganizácia OZ SAPA a schválenie prípravných nových základných materiálov pre najbližšie 3 ročné obdobie
 4. Podpis novej zmluvy s AGICOA a aplikácia jej obsahu
 5. Podklady k novej licencii OKS a jej získanie
 6. Schválenie e nového rozdeľovacieho kľúča vybraných odmien pre nové obdobie po roku 2015
 7. Realizácia projektu www.sapanews.sk a reštrukturalizácia koncepcie podporných činností SAPA
 8. Skompletizovanie databázy copyrightov slovenských audiovizuálnych diel a ich vloženie do systému IRRIS v anglickom jazyku
 9. Iniciovanie reštrukturalizácie orgánov AVF, ako i spolupráca pri optimalizácii činností AVF
 10. Spolupráca s MKSR a RTVS pri vytvorení systému koncepčnej podpory nezávislej audiovizuálnej tvorby
 11. Audiovizuálna budúcnosť krajiny
 12. Cena FéNIX
 13. Festival slovenských filmov
 14. Alternatívna distribúcia slovenských filmov