Podporný program "SAPAID"

Podporný program "SAPAID"

Zásady, spôsob a kritériá podávania a hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z programu SAPAID

Formulár k žiadosti - podprogram 2.a)

Formulár k žiadosti - podprogram 2.b)

Formulár k žiadosti - podprogram 2.c)

DOTAZNÍK o vplyve COVID19 na producentské spoločnosti a subjekty

Vzor hlásenia